Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 30 svečiai (-ių) ir narių nėra

Ugdymo paslauga

Specialusis ugdymas- specialiųjų poreikių asmenų mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu.

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Ši paslauga mokykloje suteikiama įvertinus specialiųjų poreikių mokinių gebėjimus bei interesus, atsižvelgiant į mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis. Specialusis ugdymasis suprantamas kaip bendrosios programos pritaikymas, individualizavimas, atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, Mokykla, sudarydama sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą, rengia mokyklos ir mokinio individualaus ugdymo planą, vadovaudamasi vadovaujasi 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.

Specialiuoju ugdymu siekiama vieningos, į kompetencijų ugdymą orientuotos, šiuolaikinio ugdymo krypties, ugdymo turinio prieinamumo. Dalykų, individualiosios programos parengiamos taip, kad mokiniai įgytų jų galimybes atitinkančių bendrųjų ir esminių kompetencijų pagrindus. Ugdomos asmeninės, socialinės, kultūrinės kompetencijos, suteikiami pilietiškumo pagrindai, formuojami savarankiško gyvenimo įgūdžiai.

Didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai gali mokytis iki 21 metų . Baigę 10-metę ugdymo(si) programą, mūsų mokykloje gali toliau ugdymąsi tęsti socialinių įgūdžių ugdymo klasėse.

Manome, kad specialusis ugdymas mūsų mokykloje turi šiuos privalumus:

Mokinius ugdo aukštos kvalifikacijos patyrę specialieji pedagogai.

Mokyklos veikla orientuota į sėkmingą mokinių socializaciją: rengiami ir sėkmingai įgyvendinami pažintiniai, socializacijos projektai.

 Daug dėmesio skiriama mokinių sveikatos stiprinimui ir saugojimui, judesio ir padėties korekcijai (kineziterapija, gydomoji kūno kultūra).

Suteikiama kvalifikuota specialioji, logopedinė, psichologinė, socialinė pagalba; aktyviai veikia Vaiko gerovės komisija.

Vykdoma mokinių karjeros planavimo projektinė veikla.

  Mokytojo padėjėjai padeda didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pagal gebėjimus ir galias dalyvauti ugdomojoje ir popamokinėje veikloje.

  Vykdant neformalųjį švietimą tenkinami mokinių pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikiai.   Mokykla yra apsirūpinusi mokinių ugdymui ir korekcijai reikalingomis specialiosiomis priemonėmis.

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS