Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 5 svečiai (-ių) ir narių nėra

Mokinių priėmimas į mokyklą

1. Priimant mokinius į mokyklą vadovaujamasi:

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1369 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo” redakcija;

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos nuostatais.

2. Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  vadovaujamasi: 

• Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. VI-93

• Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos nuostatais.

3. Į mokyklą priimami asmenys, kuriems nustatyta:

nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai.

4.  Prašymai mokytis priimami mokyklos raštinėje visus mokslo metus. 

5. Į mokyklą mokiniai priimami  pateikę šiuos dokumentus:   

prašymą dėl priėmimo į mokyklą;

• gimimo liudijimą, pasą ar asmens tapatybės kortelę;

dokumentus apie sveikatos būklę;

asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pažymą;

išeito mokslo pažymėjimą (išskyrus pirmos klasės mokinius);

mokinio asmens bylą (pristato ugdymo įstaiga, kurioje vaikas mokėsi anksčiau).

6. Neturintys galimybės kiekvieną dieną atvykti į mokyklą mokiniai apgyvendinami mokyklos bendrabutyje. 

7. Švietimo santykiai tarp mokinio ir mokyklos įforminami rašytine sutartimi. 

8. Į kitą ugdymo įstaigą mokiniai perkeliami vadovaujantis raštišku tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu.

Mokinių priėmimo į Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklą tvarkos aprašas

Prašymų formos:

PRAŠYMAS Dėl mokinio priėmimo į mokyklą 1-ą klasę

PRAŠYMAS dėl mokinio priėmimo į mokyklos 5-10 klasę

 PRAŠYMAS dėl mokinio priėmimo į mokyklos socialinių įgūdžių ugdymo klasę